Д-р Владимир Шишков

  • vladimir.shishkov@gmail.com

Д-р Владимир Шишков е специалист диетолог в София с над 20 години опит. Завършва Медицинския университет в Пловдив през 1990 г, а своята специалност  - "Хранене и диететика" (Диетология) придобива през 2014 г. Изготвя цялостни индивидуални профилактични и лечебни програми и диети, съобразени с особеностите на пациента. Има опит в сферата на храните и хранителните добавки, фармацевтичните и природни лекарства, хомеопатичните препарати, био-резонансната и ендобиогенната, интегративна медицина. Използва неинвазивни диагностични уреди и методи, които допълват и разширяват възможностите на конвенционалната медицина и тези за диагностика и терапия при труднолечими заболявания. Основните му интереси са в областта на храненето, диететиката, интегративната, ендобиогенната, природната и анти-ейджинг медицина. Към момента има собствена индивидуална специализирана практика в ДКЦ 3 София и работи като консултант към МЦ Медика Кабомед и МДЦ Медива.

INSPIRE

Dr. Vladimir Shishkov is a specialist in dietetics in Sofia with over 20 years of experience. He graduated from the Medical University of Plovdiv in 1990, and obtained his specialty in "Nutrition and Dietetics" (Dietetics) in 2014. He prepares comprehensive individual preventive and therapeutic programs and diets tailored to the patient's needs. He has experience in the field of foods and dietary supplements, pharmaceutical and natural remedies, homeopathic preparations, bio-resonance and endobiogenic, integrative medicine. He utilizes non-invasive diagnostic devices and methods that complement and expand the capabilities of conventional medicine and those for diagnosis and therapy in difficult-to-treat diseases. His main interests lie in the areas of nutrition, dietetics, integrative, endobiogenic, natural, and anti-aging medicine. At present, he has his own specialized practice in DKC 3 Sofia and works as a consultant to MC Medica Kabomed and MDC Mediva.

Нашият екип